Wijkvereniging De Spil Sneek
RSIN/Fiscaalnummer: 8007 83 360

Voor een beoordeling in de hoedanigheid van een fondsenwervende instelling komt in aanmerking:

Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de aldus verkregen gelden vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.

Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en transparantie door de instelling.
Beleidsplan

Continuering van de activiteiten en het eventueel vermeerderen van de actitiviteiten voor de gehele wijkvereniging. Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen in Sneek en omgeving.

Op dit moment is de wijkvereniging op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân en Jumbo Vastgoed bezig met een relocatie. Hierover wordt op dit moment onderhandeld en gekeken naar een voor beide partijen juiste oplossing.

Beloningsbeleid

In onze wijkvereniging werken we vrijwilligers op allerlei gebied. We hebben op dit moment ± 150 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om de activiteiten allemaal te laten plaatsvinden.

Doelstelling

Activiteiten organiseren voor jong als oud. Dit zijn uiteenlopende activiteiten zoals: Sport, cultuur en ouderenwerk.
Onze activiteiten

Dansen voor jongeren van 6 t/m 18 jaar
Bridgen
Biljarten
Sporten o.a. : Volleybal, badminton, aerobic
Koor en eigen band
Video en fotoclub
Klaverjassen
Sjoelen
Informatieavonden voor Sneek en omgeving
Beurzen en informatiedagen voor derden

Om de doelstelling: "Continuering van de activiteiten en het eventueel vermeerderen van de actitiviteiten voor de gehele wijkvereniging. Deze activiteiten worden gehouden voor zowel jongeren als ouderen in Sneek en omgeving" te bereiken hebben wij het volgende beleid voor de komende jaren: De vereniging wordt hoofdzakelijk gerund door de inzet van vrijwilligers, welke voornamelijk leden betreffen. De vereniging is niet alleen voor de leden, maar wordt ook door de leden in stand gehouden. Deze inzet is zeer belangrijk om de activiteiten te laten plaatsvinden en nieuwe activiteiten te ontplooien, maar ook om te zorgen voor een goede en nette huisvesting. Het is dan ook van belang om de huidige leden te houden en nieuwe leden te werven. Dit is te behalen door het organiseren van leuke activiteiten voor elke doelgroep en aandacht te hebben voor de inzet door de vrijwilligers en voldoende reclame te maken voor de georganiseerde activiteiten, om zodoende potentiele nieuwe leden enthousisast te maken voor de wijkvereniging. Daarnaast is er sprake van een kleine lidmaatschapsbijdrage waarmee we de noodzakelijke kosten betalen.

Beloningsbeleid: Onze vereniging draait uitsluitend met vrijwilligers. Er is geen sprake van een vergoeding voor het vrijwilligerswerk.

Huisvesting: Op dit moment is de wijkvereniging op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân en Jumbo Vastgoed bezig met een relocatie. Hierover wordt op dit moment onderhandeld en gekeken naar een voor beide partijen juiste oplossing. Dit willen we bereiken door de beschikbare financiële middelen in te zetten op een dusdanige manier dat er sprake is van een goed verzorgde huisvesting waar leden graag willen komen als ook door het organiseren van activiteiten die de doelstelling ondersteunen”.