Waar staan we nu:
We zijn nu 4 jaar in gesprek met de gemeente over de toekomst van het wijkgebouw.   In al die jaren heeft de gemeente nooit een besluit willen nemen over handhaving of verplaatsing van het wijkgebouw. Dit is een erg frustrerende tijd voor de wijkvereniging geweest. Met veel vrijwilligers wordt voortdurend gewerkt aan een optimaal binnenklimaat van het gebouw, terwijl sloop steeds op de loer ligt. Ook willen we verder  gaan met milieumaatregelen om het gebouw energiezuiniger  te maken.  Dit laatste kan alleen wanneer de gemeente het gebouw op een goede manier beheert.
Enkele jaren geleden is al onderzocht of verplaatsing van het wijkgebouw naar het huidige winkelpand van de Jumbo mogelijk was. Uit dit onderzoek bleek dat het winkelpand  niet geschikt is voor een wijkgebouw.   Het pand is veel te klein en is ook slecht geïsoleerd.  Ook wat geluid betreft voldoet het pand volstrekt niet. Uit dit onderzoek bleek dat eigenlijk alleen maar de fundering voor hergebruik geschikt was. Verplaatsing van het wijkgebouw is dus gewoon onbetaalbaar.  Het huidige gebouw voldoet uitstekend door de aanwezigheid van onder meer een sportzaal en grote zaal. De wijkvereniging kon zich hierdoor optimaal ontwikkelen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. We hebben dit meerdere keren met de wethouder besproken, maar we krijgen nooit een duidelijk antwoord.  Om een voor ons onduidelijke reden geeft de gemeente de voorkeur aan  sloop van het huidige wijkgebouw en verplaatsing van de wijkvereniging naar het huidige winkelpand van de Jumbo.
Dat wij nu al 4 jaar met de gemeente in discussie zijn over het wel en wee van het wijkgebouw is toch onvoorstelbaar. Daarbij is “in discussie”  eigenlijk een verkeerde term. Wij voeren allerlei argumenten aan, maar de gemeente motiveert nooit waarom zij wel van mening is dat verhuizing naar het pand van de Jumbo kan. Dat is toch raar. Langzamerhand is er sprake van een kafkaëske situatie. De ambtenaren zitten vast in procedures en denken in bestuurlijke kaders.  Als iets daar niet aan voldoet deinzen ze terug of leggen het dossier naast zich neer.  Brieven worden niet beantwoord of de beantwoording duurt maanden.  Ambtenaren waar wij contact mee hebben voelen zich vaak niet aansprakelijk en leggen de verantwoordelijkheid bij de collega’s neer. Voor de duidelijkheid: Wat ik hier vertel is niet overdreven.
Nu lezen we in het raadsvoorstel weer dat de gemeentelijke voorkeur weer uitgaat naar verhuizing van het wijkgebouw  naar de plek van de huidige supermarkt locatie. Er wordt weer niet verteld waarom de gemeente dit vindt.  Wel wordt in het raadsvoorstel gesproken over een gebiedsverkenning waarin verschillende alternatieven worden bekeken.
We willen na 4 jaar frustrerend overleg best weer eens meedenken over de toekomst van het wijkgebouw, maar dan met het uitgangspunt dat het bestaande wijkgebouw gehandhaafd blijft,  tenzij verplaatsing een redelijk financierbaar alternatief blijkt te zijn.  Het bestaande wijkgebouw is ons immers op het lijf geschreven en uiterst geschikt voor  het brede scala aan activiteiten die wij als wijkvereniging organiseren.
Wij vragen uw commissie te bewerkstelligen dat in het  raadsvoorstel niet meer wordt gesproken over een gemeentelijke voorkeur en dat bij een gebiedsverkenning handhaving van het bestaande wijkgebouw uitgangspunt is.
Waar is het wachten op:
De gemeente is nu aan zet; om iets te doen aan het achterstallige onderhoud zullen ze budget beschikbaar moeten stellen.
Wij hopen medio september weer iets van de gemeente te horen.
Waar stonden we in 2016:
In juni 2016, dus bijna een jaar geleden,  heeft het bestuur van de  wijkvereniging De Spil in deze commissie ook ingesproken over de verplaatsing van de Jumbo supermarkt in Tinga in Sneek.  We hebben toen verteld dat wij niet tegen verplaatsing of vergroting van de Jumbo zijn.  Het ging ons toen vooral om de toekomst van ons wijkgebouw. Een gebouw dat van groot belang is voor een goed functionerende wijkvereniging en dus  voor een goed sociaal klimaat in de wijk. En daar gaat het ons nog steeds om.
Waar stonden we in 2014:
In combinatie met de wens tot het realiseren van een nieuwe vestiging door supermarktketen Jumbo, heeft Triple TRS (dit is een management- en bedrijfskundig adviesbureau) gekozen voor een samenwerking met de tennishal op sportcomplex Tinga in Sneek. Omdat Triple TRS ook een plan aan het ontwikkelen was voor de verhuizing van de huidige Spil- locatie heeft het bestuur een bouwcommissie samengesteld om de ontwikkeling van deze plannen te toetsen.
Wat is van de baan:
Het plan om boven een nieuwe Jumbo supermarkt een tennishal te bouwen is van de baan. Informatie bron Groot Sneek 9 oktober 2014.